Spring til indhold
FORENINGEN FOR FOLKELIGHED - VEDTÆGTER

Vedtægter for Foreningen for Folkelighed

Folkelighed.dk
Folkestyret hylder grundloven

 

 • 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Foreningen for Folkelighed
Foreningen er stiftet den 16. november 2020.

Foreningens hjemsted og værneting er formandens adresse.

Foreningen er landsdækkende og er ikke tilknyttet nogen hovedorganisation.

 

 • 2 Formål

Foreningens formål er at stå vagt om grundloven og folkestyret.

For at fremme foreningens formål vil foreningen offentligt give udtryk for foreningens holdninger igennem demonstrationer og medier i samarbejde med borgere, institutioner, virksomheder og organisationer, der støtter foreningens formål.

Foreningen vil værne om og sikre lovfæstede rettigheder, der er tillagt borgere, herunder ved administrativ prøvelse af reguleringer og afgørelser og om nødvendigt i eget navn eller som mandatar for foreningens medlemmer, eller for enkelte af disse, anlægge retssager eller indtræde i allerede verserende retssager.

 

 

 • 3 Optagelse som medlem
  Som medlem kan optages enkeltpersoner og virksomheder, som anerkender foreningens formål.
 
 • 4 Kontingent

Medlemmerne betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. Kontingentet betales ved indmeldelse og opkræves efterfølgende årligt i marts måned.

Udløb af medlemskab vil ske efter første rykker for kontingent.

 

 

 • 5 Medlemskabets ophør

Udmeldelse af foreningen kan ske online eller ved henvendelse til formand eller kasserer.

Har et medlem foretaget handlinger, der kan være skadelige for foreningen, dens omdømme eller i væsentlig grad har misligholdt sin forpligtelse, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. En sådan beslutning kan ankes til foreningens generalforsamling, hvor endelig afgørelse træffes med almindeligt flertal.

Udtrådte medlemmer kan ikke få kontingent tilbagebetalt og har ikke krav på andel i foreningens formue.

 

 

 • 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i første kvartal ved fysisk møde eller digitalt (via lyd og/eller webcam).

Indkaldelse til generalforsamling sker på foreningens hjemmeside folkelighed.dk med 14 dages varsel, samt elektronisk til alle medlemmer.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Virksomheder eller organsationer, som er medlemmer, har kun een stemme på lige fod med enkeltmedlemmer.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Formandens/bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse

                      Valg af formand.

                      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                      Valg af revisor og revisor suppleant

 1. Indkomne forslag.

                      Skal være modtaget 7 dage før

 1. Eventuelt.

                      Emner kan diskuteres men ikke besluttes.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagende medlemmer. Beslutninger træffes med simpelt flertal.

Beslutninger og valg sker ved håndsoprækning, skriftlig eller digital afstemning. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.

Dirigenten sikrer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om fremgangsmåden ved punkternes behandling. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivning.

 

 

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning til formanden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er sket til formanden.

 

 • 8 Bestyrelsen
  Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer udover formanden. Bestyrelse og formand vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Kandidatens accept af opstillingen skal vedlægges.

Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med kasserer og næstformand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 9 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler således ikke foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

 • 10 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres før generalforsamlingen af foreningens revisor. Valg af revisor foretages af generalforsamlingen.

 

 • 11 Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske ved 2/3 stemmer fra deltagende medlemmer på generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 12 Tvister

Opstår der mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer uenighed om foreningens anliggender, og kan denne uenighed ikke bilægges ved forhandling, som bestyrelsen skal søge gennemført, kan sagen indbringes for faglig voldgift i henhold til dansk ret.

 

 

 • 13 Opløsning
  Opløsning kan ske ved 2/3 stemmer fra deltagende medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Evt. formue skal gå til et almennyttigt formål i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. november 2020

 

Dirigent                                                     Referent